Tag: PhotoRec

بازگردانی اطلاعات TestDisk and PhotoRec 7.1-WIP DC 24.12.2016

بازگردانی اطلاعات TestDisk and PhotoRec 7.1-WIP DC 24.12.2016
TestDisk and PhotoRec نرم افزاری برای بازیابی فایلهای شما و نیز برای عیب یابی سیستم می باشد .این نرم افزار می تواند فایل های پاک شده ویا ازبین رفته را بازیابی نموده، اسناد را تعمیر نموده و نیز به عیب یابی دیسک شما کمک نماید. حتما پیش آمده که بعد از نصب ویندوز خواسته اید […]

  • YARPP powered by AdBistro

    بازگردانی اطلاعات TestDisk and PhotoRec 7.1-WIP DC 24.12.2016

    TestDisk and PhotoRec نرم افزاری برای بازیابی فایلهای شما و نیز برای عیب یابی سیستم می باشد .این نرم افزار می تواند فایل های پاک شده ویا ازبین رفته را بازیابی نموده، اسناد را تعمیر نموده و نیز به عیب یابی دیسک شما کمک نماید. حتما پیش آمده که بعد از نصب ویندوز خواسته اید […]

  • YARPP powered by AdBistro

    بازگردانی اطلاعات TestDisk and PhotoRec 7.1-WIP DC 24.12.2016