Tag: Builder

ساخت فیلم آموزشی Tanida Demo Builder 11.0.7.0

ساخت فیلم آموزشی Tanida Demo Builder 11.0.7.0
Tanida Demo Builder نرم افزاری قدرتمند بر پایه فلش می باشد که به شما بدون داشتن هیچ گونه دانش نرم افزاری قبلی ، این امکان را می دهد تا به ساخت فیلم های آموزشی محاوره ای بپردازید. این برنامه میانجی و محیط بسیار ساده ای دارد که می توانید پس از چند دقیقه به آن […]

  • YARPP powered by AdBistro

    ساخت فیلم آموزشی Tanida Demo Builder 11.0.7.0

    Tanida Demo Builder نرم افزاری قدرتمند بر پایه فلش می باشد که به شما بدون داشتن هیچ گونه دانش نرم افزاری قبلی ، این امکان را می دهد تا به ساخت فیلم های آموزشی محاوره ای بپردازید. این برنامه میانجی و محیط بسیار ساده ای دارد که می توانید پس از چند دقیقه به آن […]

  • YARPP powered by AdBistro

    ساخت فیلم آموزشی Tanida Demo Builder 11.0.7.0

    اخبار کارگران