Tag: 6.7

دانلود نرم افزار تناسب اندام Runkeeper 6.7 – اندروید

دانلود نرم افزار تناسب اندام Runkeeper 6.7 – اندروید
Runkeeper برنامه قدرتمندی به منظور تناسب اندام و اندازه گیری سرعت و میزان پیاده روی می باشد. کاربران این برنامه با داشتن وزن نموداری برنامه می توانند پروژه های پیاده روی و دویدن خود را در برنامه وارد نمایند و میزان فعالیت خود را درج نمایند. این برنامه با داشتن امکان نمایش روی نقشه اطاعات […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار تناسب اندام Runkeeper 6.7 – اندروید

    Runkeeper برنامه قدرتمندی به منظور تناسب اندام و اندازه گیری سرعت و میزان پیاده روی می باشد. کاربران این برنامه با داشتن وزن نموداری برنامه می توانند پروژه های پیاده روی و دویدن خود را در برنامه وارد نمایند و میزان فعالیت خود را درج نمایند. این برنامه با داشتن امکان نمایش روی نقشه اطاعات […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار تناسب اندام Runkeeper 6.7 – اندروید

    کرمان نیوز