Tag: 5.23

دانلود نرم افزار مدیریت مصرف باتری Battery Doctor 5.23 – اندروید

دانلود نرم افزار مدیریت مصرف باتری Battery Doctor 5.23 – اندروید
Battery Doctor از جمله بهترین برنامه ها به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی گوشی های اندروی می باشد و کاربران می توانند با نصب این برنامه مصرف باتری را کاهش داده و اجرای برنامه های در حال اجرا و همچنین نور صفحه را نیز کنترل نمایند. بیش از ۳۳۰ میلیون کاربر از این برنامه […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار مدیریت مصرف باتری Battery Doctor 5.23 – اندروید

    Battery Doctor از جمله بهترین برنامه ها به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی گوشی های اندروی می باشد و کاربران می توانند با نصب این برنامه مصرف باتری را کاهش داده و اجرای برنامه های در حال اجرا و همچنین نور صفحه را نیز کنترل نمایند. بیش از ۳۳۰ میلیون کاربر از این برنامه […]

  • YARPP powered by AdBistro

    دانلود نرم افزار مدیریت مصرف باتری Battery Doctor 5.23 – اندروید

    دانلود ها پلاس