Tag: 5.13.60404.13390

طراحی قطعات صنعتی Rhinoceros 5.13.60404.13390 SR13

طراحی قطعات صنعتی Rhinoceros 5.13.60404.13390 SR13
Rhinoceros نام نرم افزاری قدرتمند می باشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند و در سال ۱۹۸۰ توسط برادران مک نیل در متولد شد .این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، شبیه سازی محصول ،ایجاد قالب و … کمک میکند. از دیگر موارد استفاده این نرم افزار در […]

  • YARPP powered by AdBistro

    طراحی قطعات صنعتی Rhinoceros 5.13.60404.13390 SR13

    Rhinoceros نام نرم افزاری قدرتمند می باشد که به شما برای طراحی قطعات صنعتی کمک میکند و در سال ۱۹۸۰ توسط برادران مک نیل در متولد شد .این نرم افزار به شما برای طراحی سه بعدی مکانیکی ، شبیه سازی محصول ،ایجاد قالب و … کمک میکند. از دیگر موارد استفاده این نرم افزار در […]

  • YARPP powered by AdBistro

    طراحی قطعات صنعتی Rhinoceros 5.13.60404.13390 SR13

    عکس